Privacy Statement

1. Algemeen

Coachen met honden behandelt persoongegevens van bezoekers van haar website met de groots mogelijke zorgvuldigheid. De gegevens die Coachen met Honden verzamelt worden gebruikt voor het mogen aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten met betrekking tot onze diensten, het beheren van de daaruit voortvloende relaties, het onderhouden van contact, om u op een goede manier van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen waar Coachen met Honden aan moet voldoen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de volgende gegevens; uw naam, organisatie, functie, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij respecteren de privacy van onze opdrachtgevers. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Coachen met Honden gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die u ons geeft. Dit geldt ook voor informatie die u via de website doorgeeft aan ons. De persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

2. Gebruik gegevens

De gegevens die u heeft ingevuld via onze website, gebruiken wij om te reageren op uw vraag, verzoek, opdracht of voor onze nieuwsbrief. De gegevens komen terecht bij Coachen met Honden. In voornoemd geval worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om met u in contact te komen en te blijven en om  misbruik door derden te voorkomen.

3. Grondslag

Coachen met Honden verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen; uw toestemming (deze kunt u ook weer intrekken door contact met ons op te nemen of door uzelf uit te schrijven van de nieuwsbrief); ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijvoorbeeld bij de verlening van onze diensten); om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde. Ons belang is bijvoorbeeld om de website te verbeteren door erachter te komen welke informatie het meest relevant is voor bezoekers

4. Doorgifte

Wij stellen de persoonlijke informatie niet ter beschikking aan derden. Coachen met Honden maakt de persoonlijke informatie slechts openbaar indien wij hiertoe verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van de voorkoming op opsporing van strafbare feiten. De persoonlijke informatie zal niet aan derden worden verstrekt in het kader van marketing doeleinden.

5. Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens  door onbevoegden te voorkomen, heeft Coachen met Honden verschillende technische enorganisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Alle persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op onze beveiligde server.

6. Links

Op de website van Coachen met Honden staan links naar websites van andere organisaties. Coachen met Honden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Coachen met Honden is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

7. Bewaartermijn

Uw persoongegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzaleijk is voor een goede adminstratie. De wet kan een bewaartermijn voorschrijven, als dat zo is zal Coachen met Honden zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

8. Uw rechten als betrokkene

Recht op informatie; het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
Inzagerecht; het recht inzage en afschrift van die gegevens voorzover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad. Coachen met Honden zal aangeven om welke persoonsgegevens het gaat, wat het doel is van het gebruik, wat de herkomst is van de gegevens indien en voor zover deze bekend is.
Recht op correctie en verwijdering; recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u dit schriftelijk / per email bij ons aangeven.

Als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen en probeert Coachen met Honden er samen met u uit te komen.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Coachen met Honden.

9. Wijziging Privacy Statement

Coachen met Honden behoudt zich het recht om dit Privacy Policy te wijzigen.